ALGEMENE PRIVACYVERKLARING

I.Inleiding

1. Respect voor privacy

Containers Huys vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. Containers Huys streeft ernaar (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop Containers Huys persoonsgegevens verwerkt over u als houder, gebruiker of eigenaar van aangelanden, cliënten, betrokkene of begunstigde (verder de ‘betrokkene’).

2. Persoonsgegevens verwerken

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene genoemd in de privacywet). Het kan gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs dat op het werk), een code, een wachtwoord, een bankrekeningnummer, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, …

Een verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de gegevens.

3. Meer informatie – verwijzing

Meer informatie over de privacywetgeving in België en de Europese Regulering GDPR vindt u op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

4. Verantwoordelijke voor de verwerking

Containers Huys is, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter bekend als de privacywet) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van onder andere klanten, en haar leveranciers,. Dat houdt in dat Containers Huys verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten in verband met de verwerking van uw gegevens voor doeleinden die Containers Huys zelf bepaalt (zie hieronder Waarvoor verzamelt en verwerkt Containers Huys uw gegevens?).

II. Uw rechten als uw persoonsgegevens verwerkt worden

 1. Uw rechten

Als uw gegevens worden verwerkt, hebt u in grote lijnen de volgende rechten:

 • U hebt een recht op toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden.
 • In voorkomend geval kunt u schriftelijk de verbetering vragen van foutieve gegevens of de blokkering of uitwissing van gegevens die onrechtmatig worden verwerkt.
 • Voor de verwerkingen waar u expliciet toestemming voor hebt gegeven kan u het recht om vergeten te wordne inroepen

2. Uitoefening

De tussenkomst van derden, bij de uitvoering van aan Containers Huys toevertrouwde opdrachten, belet niet dat u altijd Containers Huys als aanspreekpunt kunt beschouwen voor de uitoefening van uw rechten. Voor de uitoefening van die rechten (informeel) kan u zich richten tot de privacy verantwoordelijke van Containers Huys:

Huys Bvba

Groenstraat 32

2960 Brecht

Met uw eventuele klachten kunt u terecht op het contactformulier.

Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

Bent u een (wettelijk) vertegenwoordiger, dan kunt u de rechten uitoefenen van de vertegenwoordigde.

3. Beveiliging en confidentialiteit

Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens die relevant zijn voor het vervullen van hun opdracht. Die personen mogen de gegevens uitsluitend gebruiken indien en voor zover noodzakelijk voor het vervullen van hun opdracht. Ze zijn gehouden tot een strikte beroepsdiscretie en tot de naleving van alle technische voorschriften die strekken tot de vrijwaring van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de veiligheid van de systemen die ze bevatten.

Containers Huys neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat (persoons)gegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden. De lokalen, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden volgens interne regels beveiligd. Dat wordt op zijn beurt gecontroleerd onder het toezicht van een gespecialiseerde dienst.

Maar u kunt ook iets doen … Op bepaalde aspecten van de (technische) gegevensverwerking heeft Containers Huys geen of onvoldoende invloed. Dat is bijvoorbeeld het geval met het internet of mobiele communicatie (bijvoorbeeld smartphones), waar geen volledige veiligheid kan worden geboden. Als er (computer)criminelen aan het werk zijn, hackers bijvoorbeeld, kan niet worden verwacht dat Containers Huys er altijd zal (blijven) in slagen die effectief af te houden. Soms heeft Containers Huys er zelfs helemaal geen vat op, zoals wanneer iemand erin slaagt uw identificatiegegevens te bemachtigen door iets op uw computer te installeren (bijvoorbeeld het zogenaamde spyware) of door een nepwebsite te maken (het zogenaamde phishing). Vandaar dat wordt gevraagd dat ook u rekening houdt met de vaststelling dat bepaalde kanalen minder veilig zijn dan andere, bij het bezorgen van gegevens aan Containers Huys of bij het vragen aan Containers Huys om bepaalde gegevens aan u te bezorgen.

Actief kunt u ook maatregelen nemen om mogelijk misbruik te verhinderen of minstens te bemoeilijken, zoals:

 • antivirussoftware installeren en actualiseren,
 • uw toestel of toegangsmiddelen (zoals digipas) niet onbeheerd achterlaten en verlies van toegangsmiddelen onmiddellijk melden,
 • uw wachtwoorden strikt vertrouwelijk houden en sterk maken: onder andere geen voor de hand liggende termen of cijfers te gebruiken, door voldoende cijfers en letter te combineren, …
 • alert zijn voor eventuele ongewone elementen, zoals een ongebruikelijk websiteadres (bijvoorbeeld www2.devlaamsewaterweg.be), vreemde verzoeken (bijvoorbeeld een vraag naar cliëntgegevens via e-mail), …

Hou er ook rekening mee dat sommige communicatiemiddelen (zoals e-mail) door een externe leverancier worden uitgebaat. Als Containers Huys en u berichten uitwisselen via deze communicatiemiddelen, kunnen deze berichten mogelijk worden onderschept.

4. Verwerkers in opdracht van Containers Huys

Voor de uitvoering van een aantal verwerkingen doet Containers Huys een beroep op gespecialiseerde derden (verwerkers) die zowel in binnen- als buitenland actief zijn. Zij voeren dan verwerkingen uit in opdracht van Containers Huys.

Bij dergelijke transfers gebeurt het dat gegevens terechtkomen in andere landen waarin zich gegevensverwerkingcentra (data centers) bevinden. Containers Huys zal er echter voor zorgen de gegevens binnen Europa blijven, waarvan de wetgeving in voorkomend geval dezelfde gegevensbescherming biedt die gelijkwaardig is aan de Belgische.

Containers Huys kan niet worden aansprakelijk gesteld wanneer die derden, conform in het buitenland opgelegde verplichtingen, persoonsgegevens van cliënten bezorgen aan lokale autoriteiten of als er zich bij die derde, ondanks redelijke maatregelen, incidenten voordoen.

5. Waarvoor verzamelt en verwerkt Containers Huys uw persoonsgegevens?

Containers Huys verzamelt en verwerkt uw gegevens voor diverse doeleinden en op basis van verschillende rechtvaardigingsgronden. Per doeleinde worden alleen de relevante gegevens verwerkt.

 • Het beantwoorden van vragen vanuit het contactformulier, email,…
  • Naam, emailadres
 • Het opnemen van contact in het kader de werkzaamheden, zoals planning en facturatie
  • Naam, emailadres, fysiek adres, telefoonnummer